Algemene voorwaarden VPauto

VPauto SAS is de organisator van vrijwillige verkopen die zijn aangemeld bij het Conseil des Ventes Volontaires. Ze organiseren veilingverkopen op vrijwillige basis, evenals de logistiek.
Meester GUIGNARD, LE DORTZ, VEYRAC, gerechtelijke veilingmeesters, organiseren veilingverkopen op vrijwillige basis.

Om de verkoop te sluiten, moet het woord toegewezen ('verkocht') worden uitgesproken. In dit geval wordt de hoogste en laatste bieder degene die wint. Bij tegenspraak op het moment van de toewijzingen, dat wil zeggen als er twee of meerdere bieders tegelijkertijd een gelijk bod hebben gedaan, of met hun stem, of met een gebaar, of via internet en dit object tegelijkertijd eisen, nadat het woord "toegewezen" is uitgesproken, dan wordt het object direct terug in de verkoop gezet tegen de voorgestelde prijs van de bieders en kunnen alle huidige aanwezigen opnieuw bieden.

Voor gerechtelijke verkopen geldt dat de aankopen vanaf de uitgesproken toewijzing onder de volledige verantwoordelijkheid van de winnaar vallen. Het is de taak van de winnaar om hun kavel na toewijzing te verzekeren. De winnaars worden geadviseerd om hun kavels zo snel mogelijk op te halen, en om de goederenbehandelingskosten en opslagkosten te voorkomen die voor hun rekening komen. Opslag is niet de verantwoordelijkheid van de veilingmeester, in welke hoedanigheid dan ook.

deelname aan de veilingen

Na toewijzing in de zaal dient de bieder van een kavel aan het personeel van VPAuto het volgende te presenteren:

Voor particulieren: een geldig identiteitsbewijs (CNI/paspoort) en een betaalmiddel (cheque, bankpas).

Voor bedrijven: een originele Kbis, een geldig identiteitsbewijs van de beheerder (CNI/paspoort), en een betaalmiddel (cheque, bankpas). Bij afwezigheid van de beheerder, diens ondertekende machtiging.

verkoopprijs

De biedingen zijn inclusief verkoopkosten.
Daarnaast worden administratiekosten van € 125,- exclusief btw of € 150,- inclusief btw in rekening gebracht.

Gerechtelijke verkoop: de gerechtelijke verkoopkosten van 14,28 % (wettelijk percentage) zijn inbegrepen in de verkoopprijs.
De kosten voor een technische keuring en voor een deskundig verslag (Bilan Expert) worden apart gefactureerd (*).

Btw

Bij bepaalde voertuigen wordt "btw" vermeld: JA. Het btw-tarief van 20% is inbegrepen bij de verkoopprijs. Er wordt een factuur met btw-vermelding opgesteld.

Voor de andere voertuigen wordt er geen document met btw geleverd.

aankooporder online

Aankooporder uitgebracht via de website geeft VPauto de toestemming om iemand te vertegenwoordigen op de dag van de verkoop. VPauto doet biedingen uit naam van de koper op de kavel(s) die hij heeft opgeslagen.

De aankooporder kan via de website worden uitgebracht tot de dag van de verkoop en tot het tijdstip van presentatie van het voertuig.

Deze kan alleen geannuleerd worden op de website voor middernacht de dag voorafgaand aan de veiling.

Deze aankooporder bevat de bedragen van de biedingen, het aantal gewenste voertuigen en de nodige informatie voor de overhandiging van de kavel aan de koper: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegegevens zijn nodig voor het opstellen van de verkoopakte.

Er wordt een bedrag van € 500 ingehouden per voertuig; deze geldt als aanbetaling voor het/de gewenste en vermelde voertuig(en) van de aankooporder.

1e geval, winnend bod:
Bij toewijzing van het voertuig wordt er een aanbetaling van € 500 afgeschreven aan het eind van de verkoop, en dit wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag (kosten inbegrepen) dat te voldoen is voor levering.

2e geval, bod overtroffen:
Er wordt niets afgeschreven en de transactie wordt geannuleerd.

In geen geval wordt het bedrag van € 500 gerestitueerd, en om geen enkele reden: fout van de klant, onjuist gebruik van de functies van de site, slecht gebruik van de bankpas, niet of slecht lezen van de verkoopvoorwaarden, niet of slecht lezen van de technische en/of administratieve onderdelen van het aangeschafte voertuig, onbeschaamdheid van de bieder. VPauto behoudt zich het recht voor om over te gaan op vordering via juridische weg ingeval de prijs van doorverkoop lager is dan de oorspronkelijke verkoopprijs.
Dit bedrag wordt toegewezen aan de kosten die VPauto maakt als verkoopkosten, annuleringskosten en kosten voor vertegenwoordiging van het voertuig.

live veiling

Een bod gedaan via de website VPauto.fr verplicht de bieder. Als zijn bod de veiling wint, dan wordt hij de nieuwe eigenaar. De eigendomsoverdracht is dus onherroepelijk.

1e geval, winnend bod:
Bij toewijzing van een voertuig wordt er een aanbetaling van € 500 afgeschreven bij het sluiten van de verkoop, en dit wordt afgetrokken van het totaalbedrag (kosten inbegrepen) dat voor levering moet worden voldaan.

2e geval, bod overtroffen:
Er wordt niets afgeschreven en de transactie wordt geannuleerd.

In geen geval wordt het bedrag van € 500 gerestitueerd, en om geen enkele reden: fout van de klant, onjuist gebruik van de functies van de site, slecht gebruik van de bankpas, niet of slecht lezen van de verkoopvoorwaarden, niet of slecht lezen van de technische en/of administratieve onderdelen van het aangeschafte voertuig, onbeschaamdheid van de bieder. VPauto behoudt zich het recht voor om over te gaan op vordering via juridische weg ingeval de prijs van doorverkoop lager is dan de oorspronkelijke verkoopprijs.
Dit bedrag wordt toegewezen aan de kosten die VPauto maakt als verkoopkosten, annuleringskosten en kosten voor vertegenwoordiging van het voertuig.

betaling

VOOR BETALING OP DE DAG VAN VERKOOP (UITSLUITEND VOOR AANKOPEN ONDER DE € 15.000)>
Tot € 15.000 - Of een "normale" cheque met een solvabiliteitsbewijs van uw bank, die minder dan 3 dagen oud is, die het bedrag van de transactie dekt: stempel, datum en handtekening van de bank gelden als bewijs.
> Per bankcheque
> Of per bankpas: Onder voorbehoud van de toegestane betaallimiet van uw bank.

VOOR AFHALEN NA DE VERKOOP EN VOOR AANKOPEN HOGER DAN € 15.000:
Alleen betalingen per overschrijving worden geaccepteerd. Levering van voertuigen alleen op afspraak, na ontvangst van de volledige betaling.

CONTANT
Betalingen met contant geld worden niet geaccepteerd.

We behouden ons het recht voor om het voertuig pas te leveren na volledige betaling.

(*) Voor gerechtelijke verkopen zijn alleen betalingen per bankcheque of overschrijving toegestaan.

De betaling van het voertuig dient binnen 48 u gedaan te worden door middel van bankoverschrijving, zoals aangeduid op de factuur van VPauto.

Levering, ophalen van voertuigen

Het afleveren en ophalen van het voertuig vindt pas plaats na volledige betaling. Alle voertuigen dienen uiterlijk 14 dagen na de veiling te zijn afgevoerd. Na deze periode wordt per kalenderdag € 12,50 exclusief btw of € 15 inclusief btw in rekening gebracht. Zonder betaling van deze bewakingskosten is geen verhuizing mogelijk. De terbeschikkingstelling van de goederen zal enkel gebeuren op afspraak minstens 48 uur voor D-Day In geval van verhuizing over de weg moet de koper verplicht zijn rijbewijs en zijn verzekeringsbewijs voorleggen. De bewaring van het voertuig brengt op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van VPauto met zich mee. Hierbij wordt eraan herinnerd dat de succesvolle bieder ervoor moet zorgen zodra de veiling wordt aangekondigd.

Overhandiging kentekenbewijs

Als het kentekenbewijs niet wordt overlegd tijdens het afhalen van het voertuig, dan wordt hij automatisch binnen drie weken per post toegestuurd (op het adres dat op de factuur staat).

export

Personen die mogelijk een voertuig voor export kopen dienen contact op te nemen met onze commerciële dienst voordat zij kunnen bieden:
1. voor informatie over de mogelijkheid om ze aan te schaffen met btw-vrijstelling.
2. Om onderling de bewijsstukken uit te wisselen.

Voor elk voertuig dat verkregen wordt en bedoeld is voor export wordt een bedrag van € 35 exc. btw (€ 42 incl. btw) gefactureerd, apart van de aangeduide prijs en de dossierkosten.

VPauto verstrekt geen bewijs of certificaat over de communautaire of niet-communautaire herkomst van het of de voertuig(en) bestemd voor export.
De documenten die de export van het of de voertuig(en) rechtvaardigen dienen aan VPauto te worden overlegd binnen een termijn van maximaal 90 dagen na de verkoopdatum.
Na deze termijn wordt de verkoop gezien als gesloten in Frankrijk en wordt de btw-borg, indien van toepassing, overgemaakt naar de Franse belastingdienst.

eigendomsoverdracht

VPauto SAS handelt als gemachtigde van de verkoper van het item.

De eigendomsoverdracht gaat in na volledige betaling en levering van de goederen. Deze kan ongeacht de reden niet worden teruggenomen door het bedrijf VPauto.

U dient de administratieve handelingen uit te voeren om de immatriculatie van het aangeschafte voertuig te voltooien. Tegelijkertijd worden de gegevens van de koper aan de SIV doorgegeven.

Herroepingsrecht: principe: Er wordt nogmaals benadrukt dat er bij veilingen geen herroepingsrecht is als de toewijzing is uitgesproken, en dit, om geen enkele reden.

Herroepingsrecht: "online" verkoop
Als deze verkoop wordt uitgevoerd zonder voorafgaande expositie of zonder aanwezigheid van fysiek publiek tijdens de toewijzing, dan is er herroepingsrecht mogelijk.

De bieder beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de dag dat het voertuig geleverd wordt, wetende dat de levering, gezien de specifieke kenmerken van de veilingverkoop, niet later kan plaatsvinden dan een termijn van maximaal 3 werkdagen vanaf de toewijzing.

Om dit recht uit te oefenen dient de bieder een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar VPauto SAS, waarin zijn ambiguïteit wordt geuit, zijn wil om het te herroepen en in de bijlage van zijn aanvraag een aantal bewijsstukken om hem te identificeren:
- Aankoopfactuur
- Kopie van het kentekenbewijs
- Andere documenten die zijn overlegd tijdens de aankoop
- Bankgegevens
- Ingevuld formulier (model hieronder bijgevoegd)

Dit herroepingsrecht kan uitsluitend volledig worden uitgeoefend op voorwaarde dat alle documenten van het voertuig die tijdens de toewijzing zijn verkregen gerestitueerd worden, uiterlijk gelijktijdig met de overhandiging van het voertuig.

De kosten die voortvloeien uit het terugsturen van het voertuig zijn voor rekening van de bieder.

Het voertuig dient te worden gerestitueerd in de staat waarin hij was op de dag van de acquisitie en op zijn laatst binnen twee weken vanaf de verzenddatum van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

De reparatiekosten van het gerestitueerde voertuig, als deze beschadigd is en/of een gebrek heeft door slecht gebruik van het voertuig door de bieder, zijn voor rekening van de bieder. Bij onenigheid kan er een deskundige worden aangewezen door de partijen.

Als de gereden kilometers van het voertuig anderhalf keer het theoretische totaal aantal kilometers tussen het leveradres en het adres van de winnaar overschrijdt, dan wordt het overschrijdende bedrag gefactureerd tegen een europrijs inclusief btw per kilometer.

VPauto SAS vergoedt de winnaar binnen zeven kalenderdagen volgend op ontvangst van het voertuig na aftrek, in dit geval, van de verschillende bedragen gelieerd aan de reparatiekosten en de extra kilometerkosten.

Herroepingsrecht: "online" verkoop met voorafgaande expositie
Deze veilingen met voorafgaande expositie of bij aanwezigheid van een publiek, zijn niet onderworpen aan het herroepingsrecht

technische controle en bilan expert

Technische controles of "Bilans Experts" uitgevoerd door goedgekeurde centra worden weergegeven op de voertuigen tijdens de expositie. Ze kunnen worden geraadpleegd en gedownload op de website. De eventuele reparaties zijn voor rekening van de koper, deze dient ze uit te voeren en een herkeuring te laten uitvoeren voordat zijn voertuig geregistreerd wordt.

Hij is verplicht om kennis te nemen van deze documenten voordat hij kan deelnemen aan de veilingen.
Elke koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de technische controle en deskundige balans (Bilan Expert).

VOERTUIG MET ERNSTIGE GEBREK(EN): Ingeval van ernstige gebreken adviseren we u om het voertuig te verwijderen op een oplegger of door een vervoerbedrijf.

niet-rijdende voertuigen

De voertuigen die verkocht zijn in de categorie "Niet-rijdend" worden in de huidige staat verkocht. Voor deze voertuigen geldt geen technische controle, bilan expert of proefrit. Ze kunnen niet vermelde of niet gedetecteerde gebreken hebben. VPauto accepteert geen klachten over deze voertuigen.

verzekering en garanties

Mogelijkheid verzekering 24 UUR (BA verkeer derden): bekijk de details van het verzekeringsaanbod
De verzekering is verplicht om het voertuig mee te nemen en ermee te rijden (artikel K324-1 van het verkeersreglement en artikel L211-1 van het verzekeringsreglement).
Voor een verzekeringsabonnement ter plaatse worden alleen betalingen per cheque of contant geaccepteerd.

Neem voor alle informatie over aanbiedingen van Car Protection Services contact op met de : 09.70.77.28.59.

VPauto SAS

Vrijwillige verkoop van voertuigen bij openbare veilingen
Maatschappelijke zetel: 277 Rue de Kerpont. ZI de Kerpont. 56855 CAUDAN Cedex
Tel: 02.97.76.62.00 - Fax: 02.97.81.37.60
Kapitaal 2 000 000 Euros - Vergunning: 2002.190
Nr. intracommunautair: FR66442496170

VENTES JUDICIAIRES SINEQUAE


CGV Vente Judiciaire Sinequae


Model herroepingsformulier, in te vullen of te kopiëren

Annulering aankoop (artikel L 221-18 en volgende van de consumentenwet)

Ondergetekende (Achternaam, voornaam) ....................................

Adres ..............................................................................

Postcode ............... Stad ..........................

verzoekt de annulering van mijn aankoop hierna bechreven en die ik heb verkregen als particulier:

Verkoop en datum van ....................................

Voertuigregistratie .........................

In .................. op ...........................

Handtekening

Herroepingsformulier volledig ingevuld en ondertekend versturen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging begeleid door alle bewijsstukken die gepreciseerd zijn in de algemene verkoopvoorwaarden, binnen een termijn van 15 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag van de levering.