Algemene voorwaarden VPauto

VPAUTO SAS

Vrijwillige verkoop van voertuigen
Maatschappelijke zetel: 277 Rue de Kerpont - ZI de Kerpont 56855 CAUDAN CEDEX
Tel: +33 (0)297 768 282 - Fax: +33 (0)297 813 760
Kapitaal van 2.000.000 euro-Vergunning: 2002.190 - Intracommunautair nummer: FR 66442496170

algemene voorwaarden professionele verkoop

Onderwerp

De algemene voorwaarden (CGV), hierna beschreven, beschrijven de rechten en plichten van het bedrijf van vrijwillige verkoop VPAUTO SAS aan bod komen (hierna genoemd "VPAuto") en zijn klant zoals beschreven op de bestelbon (hierna genoemd "de koper"). Hun doel is de vrijwillige verkoop bij elektronische veilingen van tweedehands voertuigen (hierna genoemd "het voertuig") aan autoprofessionals (exporteurs, verkopers, distributeurs, agenten, bemiddelaars) via de website van VPAuto. Elke voltooide handeling door de Koper impliceert zijn instemming zonder voorbehoud met de huidige algemene verkoopvoorwaarden.

VPAUTO SAS handelt als gevolmachtigde tussen de eigenaar van voertuigen (hierna genoemd "de eigenaar") en de koper en is dus geen onderdeel van de verkoop, deze verkoop verbindt enkel de eigenaar en de koper.

toegangsvoorwaarden voor professionele verkoop

De toegang tot online verkopen op de website van VPAuto is bedoeld voor professionnels uit de autobranche en is toegankelijk voor elke rechtspersoon die de juiste informatie heeft verschaft bij zijn inschrijving, ofwel:
- een geldig intracommunautair btw-nummer.
- Uittreksel KvK.
- Identiteitsbewijs van de directeur.
- RIB/IBAN.

VPAuto behoudt zich het recht voor om de koper de toegang te weigeren als hij geen bewijsstuk heeft of om andere speciale voorwaarden vast te stellen voor de goedkeuring van een koper.

De professionele koper verkrijgt een toegangscode en een wachtwoord zodat hij online voertuigen kan kopen. De koper verplicht zich ertoe om het wachtwoord en de codes niet te delen met derden. De koper is verantwoordelijk voor zijn toegangscodes en verplicht zich ertoe om de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de acties die hij ermee uitvoert op de site.

De toegang tot de site en diensten worden geboden op basis van een dienst "als zodanig" en zijn toegankelijk op basis van beschikbaarheid.

verkoopkosten

De verkoop- en dossierkosten met een eenheidsbedrag van € 125 exclusief belasting (waarde 2022 die op elk moment gewijzigd kunnen worden) zijn inbegrepen in de weergegeven prijs: De weergegeven prijs tijdens de veilingen is een standaardprijs inclusief btw, btw met het geldende toepasbare percentage, op het moment dat het bod wordt gedaan door de koper, inclusief alle toepasbare belastingen, met uitzondering van: eventuele transportkosten, opslagkosten, bankkosten en dossierkosten a;s voertuigen bedoeld zijn voor export waarvan het bedrag € 35 exclusief is (waarde 2015 kan op elk moment gewijzigd worden).

beschrijving van de voertuigen

De voorgestelde voertuigen ondergaan allemaal verschillende technische evaluaties: inspectie, deskundige balans (bilan expert) en technische keuring:

- Het "inspectierapport" is een verslag gemaakt door onafhankelijke inspecteurs, in statische modus, met draaiende motor, waarin de gebreken van het carrosserie worden meegenomen maar niet de mechanische of elektrische onderdelen, behalve als anders vermeld.

- De "Bilan Expert" is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door onafhankelijke technische en bevoegde controleurs, in statische en dynamische modus, waarbij de technische staat en de carrosseriegebreken meetellen, maar die geen gebreken aan het interieur benoemt.

- De technische keuring is een onderzoek uitgevoerd door onafhankelijke en bevoegde technische controleurs, op basis van de geldende normen van de reglementaire technische keuring in Frankrijk.

Tijdens de presentatie van het voertuig op de website van VPAuto wordt het soort inspectie of controle bij het voertuig gespecificeerd.

De specificaties van het Bilan Expert en het inspectierapport, en een uitgebreide lijst van onderdelen die niet behandeld zijn in het kader van de inspecties of controles, staan tot de beschikking van de kopers op aanvraag bij VPAuto.

De versie is een handelsmerk dat gegeven is ter indicatie. Dit garandeert de volledigheid van de onderdelen niet. De lijst met de volledige uitrusting is aangegeven op de beschrijving van het voertuig.

notering

De weergegeven noteringen worden ter indicatie gepresenteerd en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt door de koper.
Het betreft voertuigen van een jaar of ouder, Argus-noteringen zoals bepaald door de algemene voorwaarden van Argus. De Argus Standard notering is de notering Argus bruto prorata temporis, de notering Argus kilometers berekent de kilometerstand van het voertuig. Voor voertuigen jonger dan een jaar volgen de weergegeven noteringen de depreciatieregels van autodeskundigen ten opzichte van de nieuwprijs.
De véhicules dérivés VP geleverd met bankjes, of deze omhoog staan of niet, worden gepresenteerd met noteringen van bijzondere voertuigen.
De voertuigen dériv VP geleverd met de banken omhoog en een conformiteitscertificaat worden gepresenteerd als bijzondere voertuigen.

bod

De biedingen worden gedaan inclusief verkoopkosten en worden uitgedrukt in bedragen inclusief of exclusief.
Als de voorgestelde prijs hoger ligt dan de reserveringsprijs van het voertuig, dan wordt deze aan het eind van de veiling toegekend.
Als de voorgestelde prijs lager ligt dan de reserveringsprijs, dan wordt het bod van de koper gevalideerd door de eigenaar, en het voertuig toegekend in de 12 uur volgend op de sluiting van de verkoopsessie.
Elk bod wordt gedaan per eenheid, in geen geval vormen meerdere aanbiedingen een principe van "verkoop per set".

toewijzing - eigendomsoverdracht

Als de eigenaar het bod accepteert, dan stelt VPAuto de koper per e-mail op de hoogte van de bevestiging van de toewijzing. De e-mail bevat alle relevante informatie en als bijlage de pro forma factuur. Het verkoopcontract wordt gesloten vanaf de verzending van de e-mail door VPAuto. Het tijdstip van toewijzing is het Parijse tijdstip dat op de bevestigingsmail staat. De toewijzing betekent de realisatie van de eigendomsoverdracht van rechtswege van de eigenaar aan de koper. Vanaf dat moment valt het voertuig onder de verantwoordelijkheid van de koper. De verantwoordelijkheid van de verzekering ligt vanaf de toewijzing bij de koper.

De eigendomsoverdracht is afhankelijk van de volledige betaling van de prijs door de koper, en indien van toepassing van de bijkomende kosten. Als de toewijzing is voltooid, kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Het verkoopvoordeel is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de verkoper.

betaling

De betaling van het voertuig dient binnen 48 u gedaan te worden door middel van bankoverschrijving door de koper, zoals aangeduid op de factuur van VPauto.

Bij een vertraagde betaling kan VPauto alle lopende bestellingen voor eenzelfde koper opschorten, onverminderd elke andere actie. Daarnaast worden incassokosten van € 35 ex. btw gefactureerd.

Indien bedragen niet op tijd voldaan worden, kan er een boete gerekend worden gelijk aan drie keer de wettelijke rente. De verkoper behoudt zich het recht voor om opslagkosten te factureren, voor een dagtarief van € 10,- ex. btw per voertuig (waarde 2018, kan elk moment gewijzigd worden) bij een late betaling en/of vertraging van het ophalen van de voertuigen.

Bij het uitblijven van de volledige betaling van de verkoopprijs van een voertuig en de toepasbare kosten, kan de verkoop worden ontbonden door VPAuto, onverminderd alle andere schadevergoedingen die door deze laatste kunnen worden geëist van de koper. VPAuto weigert de koper alle toegang tot de website en factureert de forfaitaire annuleringskosten die overeenkomen met 5% van de toewijzingsprijs met een minimum van € 200 ex. btw per voertuig.

Zolang de overdrachtsprijs en de extra kosten niet volledig zijn voldaan aan VPAuto, mag de koper geen administratieve formaliteiten uitvoeren inzake registratie, noch via de prefectuur noch via internet. VPAuto overlegt vervolgens aan de koper de aankoopfactuur, het registratiecertificaat (kentekenbewijs), gestempeld en ondertekend, en het verkoopcertifcaat, waarmee hij zijn voertuig kan registreren.

ter beschikking stelling, verwijdering

Na ontvangst van de volledige betaling van het voertuig verstrekt VPauto de koper per e-mail, binnen 7 werkdagen, een afhaalbon (behalve bij bepaalde verkopen waarvoor de termijn 15 werkdagen kan zijn). Dit officiële afhaaldocument is verplicht voor alle opslagparken en bevat ophaalvoorwaarden voor voertuigen, die specifiek zijn voor elk opslagpark van voertuigen.

De vervoerder of persoon die zich bezighoudt met het afhalen dient de afhaalvoorwaarden te respecteren die aangegeven zijn op de afhaalbon en bovendien contact op te nemen met het opslagpark om de aanwezigheid van het voertuig te bevestigen en een datum voor afhalen af te spreken. VPauto kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor kosten die gemaakt zijn door de koper bij onbeschikbaarheid van het voertuig als het opslagpark niet gecontacteerd is door de koper binnen de termijn die is aangegeven op de afhaalbon.

Elke vervoerder of persoon die zich zonder afhaalbon en/of zonder het juiste materiaal voor beschadigde voertuigen presenteert wordt geweigerd om het voertuig te verwijderen. VPauto kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade tijdens de verwijdering. Zonder afhaalbon is de verwijdering van voertuigen niet mogelijk.

Als de afhaalbon bevestigd is door de koper, dan heeft hij maximaal 10 werkdagen om het voertuig op te halen op het adres dat is vermeld op de afhaalbon.

Na deze termijn kunnen de opslagkosten worden gefactureerd aan de koper, het bedrag is € 10 ex. btw per dag (waarde 2018, kan op elk moment gewijzigd worden)

Btw

Op de beschrijving van voertuigen staat de vermelding btw:

"JA": btw tegen het van kracht zijnde percentage is inbegrepen in de verkoopprijs. Er wordt een factuur met vermelding btw opgesteld.

"NEE": er wordt geen document geleverd waarop btw is vermeld.

export binnen de EU - buiten de EU - aankoop met vrijstelling
dossierkosten exclusief € 35 per voertuig

VPauto verstrekt geen bewijs of certificaat over de communautaire of niet-communautaire herkomst van het of de voertuig(en) bestemd voor export.
De documenten die nodig zijn om het (de) voertuig(en) te exporteren dienen binnen een termijn van maximaal 90 dagen na de verkoopdatum aan VPauto te worden overgelegd.
Na deze termijn wordt de verkoop gezien als gesloten in Frankrijk en wordt de btw-borg, indien van toepassing, overgemaakt naar de Franse belastingdienst.

intracommunautaire levering

Als de koper een autoprofessional is die woonachtig is in Frankrijk en binnen de Europese Unie, dan verstrekt hij voor zijn aankoop bij VPAuto, zijn geldige intracommunautaire btw-nummer, alle fiscale en administratieve documenten die het bestaan van zijn bedrijf bewijzen, en een kopie van zijn identiteitsbewijs.

Afhalen via de weg is niet toegestaan. Alleen ophaalacties door transporteurs die een CMR hebben geleverd zijn toegestaan. Het kentekenbewijs wordt toegezonden aan de koper na ontvangst van het exemplaar 'geadresseerde' van CMR met handtekening, datum en het stempel van de koper.

export buiten de EU

Als de koper een autoprofessional is die woonachtig is buiten Frankrijk en buiten de Europese Unie, dan verstrekt hij voor zijn aankoop aan VPAuto, alle fiscale en administratieve documenten die het bestaan van zijn bedrijf bewijzen, en een kopie van zijn identiteitsbewijs.

De koper dient voor zijn aankoop binnen 10 dagen vanaf de inbezitneming van het voertuig het volgende aan te leveren: de vrachtbrief naar het land van bestemming en het exemplaar nr. 3 van het DAU (EXA) (of zijn elektronische equivalent) geëist door het bevoegde douanekantoor of het elektronische equivalent dat door een douanekantoor is geregistreerd.

VPAuto houdt, bij wijze van garantie, een bedrag in gelijk aan het btw-bedrag totdat de koper alle verplichtingen die genoemd zijn in het huidige artikel uitvoert.

aankoop met btw-vrijstelling

Als de koper een autoprofessional is die woonachtig is in Frankrijk, dan verstrekt hij voor zijn aankoop bij VPAuto, alle fiscale en administratieve documenten die het bestaan van zijn bedrijf bewijzen, een kopie van zijn identiteitsbewijs, zijn intracommunautaire btw-nummer, het jaarlijkse attest "vrijstelling btw" geleverd door de belastingdienst.

Het registratiecertificaat (kentekenbewijs) wordt geleverd bij ontvangst van de verklaring van individuele vrijstelling behorend bij het voertuig en opgesteld door de koper.

verplichtingen van de koper

De koper verplicht zich om de vastgestelde prijs bij de toewijzing binnen 48 u te betalen. De koper verplicht zich ertoe om de levering van het voertuig in ontvangst te nemen binnen 10 werkdagen volgend op de datum van beschikbaarstelling die op afhaalbon staat. Na deze termijn worden de bewakingskosten in rekening gebracht waarvan het bedrag € 10 bedraagt excl./dag (waarde 2015, kan op elk moment worden gewijzigd)

Vanaf de toewijzing valt het voertuig onder de verantwoordelijkheid van de koper die zich ertoe verplicht om hem tegen alle risico's op verlies en beschadiging door toeval of anders te verzekeren, met een ad hoc verzekering, tot volledige eigendoms- en risico-overdracht en tot bewijs is geleverd aan VPAuto, bij het eerste verzoek.

verplichtingen van vpauto

VPAuto heeft een middelenverplichting, en zijn verantwoordelijkheid beperkt zich tot die van de organisatie en realisatie van veilingen van tweedehandsvoertuigen.

VPAuto, als organisator van de veilingen, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verplichtingen van de eigenaar voor de voertuigen die hij heeft aangeboden voor de veiling. Elke geplaatste bieding en elke toewijzing is definitief en er is geen klacht toegestaan als de toewijzing is uitgevoerd. De verkoop wordt gesloten zonder garantie op risico's en gevaren van de toegekende-koper.

Administratieve en technische documenten van het voertuig: VPAuto verbindt zich ertoe om de koper te voorzien van de administratieve documenten die horen bij het voertuig, en die onmisbaar zijn voor het normale gebruik op de weg (kentekenbewijs). De certificaten inzake de koeling en de isotherme boxen zijn uitgesloten van de administratieve documenten geleverd door VPauto.

Voor "Import" voertuigen komen de kosten van de eerste kentekenregistratie in Frankrijk voor rekening van de koper: Kosten kentekenbewijs en eventueel milieu-impact en kosten van COC indien niet geleverd.

klantenservice

De koper of zijn vertegenwoordiger (gevolmachtigde of transporteur) is verplicht om het voertuig bij afhalen te controleren en om te verifiëren of hij overeenkomt met de gepresenteerde beschijving op de website van VPAuto.

De eventuele bezwaren over het voertuig dienen schriftelijk genoteerd te worden op de afhaalbon of op de transportbrief (CMR) voordat het voertuig opgehaald wordt. Anders wordt de koper geacht om het voertuig onvoorwaardelijk te accepteren, in de staat waarin hij zich bevindt, en heeft hij geen recht om eisen te stellen over het voertuig.

Elke verwijdering via de weg impliceert een onvoorwaardelijke acceptatie van het voertuig door de koper zonder recht op bezwaar.

Ingeval van bezwaren die genoteerd zijn op de uitgaansbon of op de vrachtbrief, beschikt de koper over een termijn van 2 werkdagen volgend op het afhalen van het voertuig om een klacht in te dienen bij VPAuto SAS. Daarnaast wordt de koper geacht om afstand te nemen van de bezwaren die genoteerd zijn op de uitgaansbon of de vrachtbrief.

De klachten die voldoen aan de criteria hieronder kunnen in overweging worden genomen onder de volgende voorwaarden:
- De afwijkingen die onderdelen betreffen die nog niet benoemd zijn door VPauto SAS op de beschrijving van het voertuig en/of de taxatie door een deskundige van het voertuig.
- Bij afwezigheid van verschil in kilometerstand tussen de kilometers van het voertuig bewezen door een foto van de kilometerstand en de kilometers op de factuur of de documenten die toegankelijk zijn tijdens de verkoop van het voertuig.

VPauto SAS accepteert geen klachten in de volgende gevallen:
- Op voertuigen aangeboden bij de veiling als 'beschadigde voertuigen' of 'niet-rijdende' of 'mini-prijs' of 'lage prijs' die als zodanig worden verkocht, zonder controle of verslag.
- Over klachten die technische onderdelen voor alle voertuigen betreffen:
-- Meer dan 160.000 km.
-- Van ouder dan 8 jaar.
- Op de mechanische reserveonderdelen.
- Als er reparaties zijn gedaan aan het voertuig door de koper zonder toestemming van VPAuto.
- Voor voertuigen die zijn opgeslagen in de VPauto centra en een Bilan Expert of een technische keuring ondergaan, worden de technische problemen buiten beschouwing gelaten.

VPAuto, handelend als bemiddelaar tussen eigenaar en koper, kan niet verplicht worden tot garantie voor de koper.

De eigenaar beoordeelt in samenspraak met VPauto over de beslissing n.a.v. de klacht. Voor elk dossier kan de eigenaar uit eigen beweging besluiten tot de terugname van het voertuig en de vergoeding, of tot het voorstellen van een financiële regeling. VPauto doet zijn uiterste best om een oplossing voor beide partijen te vinden. In elk geval mag een financiële bijdrage aan een klacht de 30% van de aankoopprijs door de koper niet overschrijden en kan uitsluitend worden gedaan in de vorm van een tegoed.

De kosten die komen kijken bij het transport van een geannuleerd voertuig zijn voor exclusieve rekening van de koper.

In het geval van een verborgen gebrek dat deskundig wordt vastgesteld, wordt de eigenaar beschouwd als enige verantwoordelijke.

Voertuig ex VGE:
De kopers worden eraan herinnerd dat sinds het besluit van het hooggerechtshof (cass. Civ 1, 30.11.2016, Z 15-27.935) de vermelding ex VGE, van een voertuig dat ernstig beschadigd is en hersteld is volgens de regels en onder toezicht van een deskundige, niet hoeft te worden aangekondigd en geen bedrog of verborgen gebrek vormt.

ontbinding van het contract

De openbare veilingverkopen vallen buiten het herroepingsrecht.

Als VPAuto het voertuig niet binnen een termijn van 30 dagen beschikbaar stelt, dan kan de koper de verkoop per aangetekende brief met ontvangstbevestiging annuleren. De koper kan echter geen gebruik maken van het recht op ontbinding als deze vertraging het gevolg is van overmacht.

Deze ontbinding geeft recht op restitutie, namens VPAuto, van het overgemaakte bedrag aan de koper.

diverse beschikkingen

Technische garantie
VPauto heeft zich verbonden aan Car Protection Services (CPS) om de voertuigen die aanwezig zijn bij de fysieke verkoop te verzekeren (Lorient/Nantes/Rouen).

Vanaf 1 juni 2015 hebben alle voertuigen die minder dan 6 jaar oud zijn en minder dan 150.000 km gereden hebben een PREMIUM garantie van drie maanden, met uitzondering van:
- bromfietsen, materialen, niet-rijdende voertuigen.
- Voertuigen die niet voor garantie in aanmerking komen en voertuigen bedoeld voor de export.

Voor alle autoprofessionals is de garantie toegankelijk voor de eindklant particulier. Het ingaan van de garantie kan worden verlegd, binnen een termijn van maximaal 90 dagen. CPS gaat over tot opening van het contract uit naam van de particuliere eindklant, na presentatie door de autoprofessional van een verkoopbewijs van de verkoper (bestelbon of factuur met naam van de particuliere klant) dat per e-mail wordt gestuurd naar CPS op: [email protected] of per fax op +33 (0)173 791 827. Alle beschikbare informatie bij het CPS op +33 (0)970 772 859.

De PREMIUM-garantie is niet van toepassing op onderdelen waarbij vermeld is dat ze beschadigd of ontbrekend zijn op het moment van de verkoop (de Bilan Expert, een technische keuring en opmerkingen die in het dossier staan op het moment van de verkoop zijn rechtsgeldig). Bij het ontbreken van een recent onderhoudsrapport heeft de klant de plicht om een afspraak te maken voordat hij 1000 km heeft gereden om de garantie in werking te stellen.

De details van de garantie zijn beschikbaar op de site van VPAuto, rubriek garantie
Stel dat een van de bepalingen van de verkoopvoorwaarden nietig, ontoepasbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd, met name als het gaat om garantieuitsluitingen en verantwoordelijkheidsbeperkingen, dan blijven de huidige bepalingen geldig, toepasbaar en uitvoerbaar. De partijen komen overeen dat ze in een dergelijk geval onderhandelen om uit te komen op een vervangingsclausule conform de initiële intentie van de partijen.

Uitdrukkelijk overeengekomen dat het huidige contract bepaald wordt door en onderworpen is aan de Franse wetgeving. De verkoop van voertuigen via de website wordt exclusief bepaald door de Franse versie van de verkoopvoorwaarden. Andere versies in vreemde talen van de Algemene voorwaarden zijn gemakshalve beschikbaar. Ingeval van afwijkingen tussen de Franse versie en andere versies van de algemene verkoopvoorwaarden, is de Franse versie leidend.

De handelsrechtbank van Lorient is bevoegd voor elk geschil dat te maken heeft met geldigheid, interpretatie of uitvoering van de verkoopvoorwaarden en elk verkoopcontract van het voertuig.

VPAuto en de koper sluiten uitdrukkelijk de toepassing van de conventie van Wenen van 11 april 1980 uit over de internationele verkoop van goederen.